Responsive Menu
Add more content here...

Доктор філософії (PhD) – це третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.

Тривалість навчання – 4 роки.

 Підготовка аспірантів проводиться в галузі автоматизації та приладобудування
по спеціальності 153 – Мікро- та наносистемна техніка
і включає наступні напрями:
1. Матеріали та прилади функціональної електроніки.
2. Матеріали та прилади НВЧ електроніки.
3. Матеріали та прилади сенсорики.
4. Матеріали та прилади фотовольтаїки.
5. Матеріали та прилади наноелектроніки

 Освітньо-наукова програма третього рівня вищої освіти за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка

 Навчальні плани підготовки доктора філософії
(перехідний прийому 2019 року; 2020 року)
за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка
за освітньо-науковою програмою Мікро- та наносистемна техніка

Curriculum (Bachelor; Master; PhD)
Speciality: 153 Micro- and Nanosystem Engineering
Educational and Professional program: Micro- and Nanoelectronics

 Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін
циклу професійної підготовки
для здобувачів ступеня доктора філософії
за освітньою програмою «Мікро- та наносистемна техніка»
за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка
(вступ 2020 року)

Теми дисертацій аспірантів кафедри мікроелектроніки:

Прізвище  та ініціали аспіранта

Рік вступу до аспірантури

Тема дослідження

Науковий керівник

Коляда М. С.

2018

Дослідження магніторезистивних властивостей гнучких структур перовскітів лантану

Татарчук Д.Д.

Масальський О. О.

2018

Визначення та застосування гарячих носіїв у фотострумі

Свєчніков Г.С.

Малюта С. В.

2018

Особливості застосування нанотехнології зондової мікроскопії в діагностиці та направленій модифікації поверхонь напівпровідникових наноструктур і 2D матеріалів

Литвин П.М.

Зозюк М. О.

2019

Резонатори, фільтри та перетворювачі на основі квазічасток у середовищах метакомпозитів

Королюк Д.В.

Юріков  О. І.

2019

Наноантенні транслятори на основі метаповерхонь з періодичними, квазіперіодичними та хаотичними структурами

Королюк Д.В.

Волинський Д. П.

2020

Електрофізичні властивості напівпровідникових структур з органічними шарами

Обухова Т. Ю.

Крисенко П. І.

2020

Математичні моделі і чисельне симулювання перехідних процесів та рівноважних станів у взаємодіях метаматеріалів з зовнішними впливами

Королюк Д. В.

Лапшуда В. А.

2020

Напівпровідникові шаруваті структури для елементів гнучкої електроніки

Коваль В.М.

Погребенний О. А.

2020

Методи проектування активних  п'єзоелектричних фільтрів

Орлов А. Т.

Шимко Г. Ю.

2020

Нестаціонарний теплообмін в МЕМС структурах

Заворотний В. Ф.

Ясногородський М. А.

2020

Макромоделі наноструктурованих поглинаючих матеріалів

Орлов А. Т.

Бойкиня А.О.

2021

Мікросистемні смарт сенсори параметрів газів

Заворотний В. Ф.

Гетманчук В.В.

2021

Плазмонний резонанс в наноструктурних матеріалах для застосування в оптоелектроніці

Мачулянський О.В.

Ліневич Я.О.

2021

Нанорозмірні кремнієві 1D структури для сенсорики та фотовольтаїки

Коваль В.М.

Найдьонов А.О.

2021

Гнучкі сенсори на основі плівок наноцелюлози

Коваль В.М.

Чипегін Д.В.

2021

Діелектричні композитні матеріали НВЧ з розмитим спектром

Татарчук Д.Д.