Responsive Menu
Add more content here...

Освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

Тривалість навчання – 4 роки.

Спеціальність
176 Мiкро- та наносистемна техніка

Освітня програма
Мікро- та наноелектроніка 

Навчання передбачає найбільш фундаментальну підготовку з фізичних та математичних дисциплін, порівняно з іншими спеціальностями у галузі електроніки. Наші випускники вміють проводити теоретичні та експериментальні дослідження в мікро- та наноелектроніці, проектувати і конструювати електронні прилади і пристрої різного рівня складності (від елементарних компонентів до надскладних систем, у тому числі мікропроцесорів та мікроконтролерів, систем на кристалі, МЕМС/НЕМС компонентів), створювати сучасні мікроелектронні інформаційні системи, включаючи штучний інтелект, нейронні мережі, бездротові сенсорні мережі, систему електронне здоров’я тощо. Також студенти отримують універсальну освіту з комп’ютерних технологій, об’єктно-орієнтованого та системного програмування.
Фундаментальна підготовка та широкий світогляд, які студенти отримують під час навчання, дають змогу випускникам легко адаптуватися у сучасному світі, реалізувати свої можливості на виробництві, у науково-дослідних і навчальних закладах, у бізнесі як в Україні так і у всьому світі. 

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) зараховуються бали:
− національного мультипредметного тесту (НМТ) 2023 року,
− або НМТ 2022 року,
− або ЗНО 2020–2021 років з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети) для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО,

Результати ЗНО 2020–2021 років з української мови і літератури / української мови, математики, історії України, іноземної мови, біології, фізики, хімії, за бажанням вступника можуть бути зараховані замість результатів з відповідних навчальних предметів НМТ 2023 року або НМТ 2022 року, якщо різниця балів НМТ та ЗНО з відповідного предмета не перевищує 15 балів.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 років, матурального іспиту або творчого конкурсу (у передбачених Порядком прийому та цими Правилами випадках) конкурсний бал (далі КБ) обчислюється за такою формулою:

КБ = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) / (К1 + К2 + К3) + ОУ,

П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів;
К1, К2, К3 – вагові коефіцієнти;
ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів (ФДП) КПІ для вступу до нього (0–10) на спеціальності, яким надається особлива підтримка (спеціальності ФЕЛ).

Код, назва спеціальностіКонкурсні предмети
основний блокдодатковий блок
перший
(українська мова) (К1)
другий
(математика) (К2)
третій
(історія України) (К3)
третій
(іноземна мова) (К3)
третій
(біологія) (К3)
третій
(фізика) (К3)
третій
(хімія) (К3)
176 Мікро- та наносистемна техніка0,30,50,20,250,20,50,2

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО за результатами ЗНО 2020–2021 років з трьох предметів КБ обчислюється за такою формулою:

КБ = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) /(К1 + К2 + К3),

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів.
Вагові коефіцієнти (К1, К2, К3) оцінок предметів для кожної спеціальності у визначеній в Правилах прийому одній з комбінацій, передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності, конкурсної пропозиції) та джерела фінансування при вступі на основі ПЗСО.

Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) коефіцієнт шляхом його множення на їхній добуток, причому:
ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності, які передбачені в Додатку 6 до Порядку прийому (спеціальності ФЕЛ), та 1,00 в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130,000, крім випадків, визначених Порядком прийому.

Вступники можуть подати у сукупності за всіма основами вступу до п’яти заяв на місця державного або регіонального замовлення та до двадцяти заяв за всіма джерелами фінансування.

Для конкурсного відбору осіб на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка (спеціальності ФЕЛ), можуть використовуватись результати тільки результати співбесіди та/або розгляду мотиваційних листів за умови наявності вакантних місць та відсутності претендентів на ці місця, які беруть участь у конкурсному відборі з конкурсним балом.

 
Етапи вступної кампанії

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня 2023 року

Початок реєстрації заяв

19 липня 2023 року

Закінчення реєстрації заяв

31 липня 2023 року,

18:00

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше

05 серпня 2023 року

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 18:00

08 серпня 2023 року

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 17:00

16 серпня 2023 року *

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням -

10 серпня 2023 року;


за кошти фізичних та/або юридичних осіб -

не пізніше

17 серпня 2023 року *

*В разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

Вартість одного року навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у 2023/2024 навчальному році (денна форма) складає 24 900 грн. 

Перелік документів для вступу до КПІ ім. І. Сікорського
Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського: https://pk.kpi.ua/entry-1-course/

Іншу корисну інформацію Ви можете знайти на сайті Приймальної комісії університету