Responsive Menu
Add more content here...

Деякі досягнення кафедри мікроелектроніки:

– вперше в Україні розпочато підготовку спеціалістів з мікроелектроніки;
– створено наукову теорію неоднорідних діелектриків і фізичних основ надійності напівпровідникових приладів; наукову школу діелектричної спектроскопії; теорію діелектричної дисперсії; нові матеріали, прилади та пристрої НВЧ-діапазону;
– створено науковий напрям з розробки п’єзо- та сегнетоперетворювачів;
– розроблено та впроваджено прилади функціональної електроніки на основі сегнето- і п’єзоматеріалів.

Підготовлено більш 5000 інженерів; захищено 7 докторських та близько 100 кандидатських дисертацій; видано 25 підручників, навчальних посібників і монографій; опубліковано понад 3 000 наукових статей; одержано 350 авторських свідоцтв на винаходи та 65 патентів зарубіжних країн; розроблено та впроваджено у виробництво 60 зразків нової техніки.

Серед випускників кафедри 3 академіки НАН України, понад 100 докторів наук, два Герої Соціалістичної Праці та понад 10 лауреатів Державних премій.

На кафедрі засновано визнані у світі наукові школи: “Електронні прилади та системи для енергетики” (науковий керівник – академік НАН України, доктор технічних наук, професор Ю.І. Якименко) та “Мікрохвильова діелектрична спектроскопія” (науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Ю.М. Поплавко).

Так, крок за кроком, колектив кафедри готує для країни висококваліфікованих бакалаврів, магістрів, докторів філософії та докторів наук, підкоряє нові вершини науки і техніки. За всіма цими досягненнями стоять конкретні люди – співробітники кафедри.


  
Міжнародне наукове співробітництво
Германія          Інститут матеріалознавства Берліна, Університети Ахена, Дуйсбурга.
Франція           Університети Парижа, Ліможа
Чехія               Університет та Інститут фізики Праги
Голандія          Університет Дельфта
Португалія       Університет Авейро
  
Основні напрямки наукових досліджень
∙ Фізика напівпровідникових та діелектричних матеріалів
∙ Синтез нових матеріалів електроніки
∙ Відновлювальні джерела енергії, фотоелектрична енергетика
∙ П’єзоелектричні прилади та пристрої
∙ Мікроелектронні сенсори, елементи функціональної електроніки
∙ Діелектричні елементи та пристрої НВЧ
∙ Нові напівпровідникові прилади
∙ Комп’ютерні технології
 
   
Мікроструктура композитних матеріалів
 
  
Ультразвукові датчики, вібродатчики
 
НВЧ вимірювальна комірка для вимірювання tgδ у діапазоні 5…20 ГГц
  
Прилад для контролю джерел живлення комп’ютерів
   
Нові аморфні та композиційні напівпровідники

Фундаментальні дослідження

∙ Механізми поляризації, фазових переходів, діелектричної дісперсії
∙ Діелектрична спектроскопія широкого діапазону частот
∙ Механізми піроелектричного, п’єзоелектричного ефектів, сегнетоелектричного упорядкування
∙ Оптоелектронні процеси в неоднорідних напівпровідниках
∙ Невпорядковані, неоднорідні, поліфазні та композиційні матеріали

Серія п’єзоелектричних двигунів

Фотоелектричний модуль на космічному апараті 
  
Фотоелектричний перетворювач на основі мультикристалічного кремнію
  
Фоторезистори
  
Фотосенсори на основі нанопористого кремнію
  
Сонячний модуль