Responsive Menu
Add more content here...

Освітньо-професійна програма
«Мікро- та наноелектроніка»
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 176 (153) Мікро- та наносистемна техніка
галузі знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
Кваліфікація: бакалавр з мікро- та наносистемної техніки


Відгуки стейкхолдерів: ТОВ «Науково-виробнича фірма «Модуль»ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Термікс»ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар»

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми «Мікро- та наноелектроніка»

Сертифікат про акредитацію освітньої програми


Навчальні плани підготовки бакалавра
за спеціальністю 176 (153) Мікро- та наносистемна техніка
за освітньо-професійною програмою “Мікро- та наноелектроніка”


Робочі навчальні плани на 2024/2025 навчальний рік,
за спеціальністю 176 (153) Мікро- та наносистемна техніка
за освітньо-професійною програмою “Мікро- та наноелектроніка”


Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін
циклу професійної підготовки
для здобувачів ступеня бакалавра
за освітньою програмою «Мікро- та наноелектроніка»
за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка
(вступ 2021 та 2022 року)Загальноуніверситетський каталог
вибіркових навчальних дисциплін
циклу загальної підготовки
освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

(вступ 2023 року)