Responsive Menu
Add more content here...

Освітньо-професійна програма
«Мікро- та наноелектроніка»
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка
галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування
Кваліфікація: бакалавр з мікро- та наносистемної техніки
2018 рік          2020 рік         2021 рік 

Навчальний план (перехідний) підготовки бакалавра прийому 2019 року
за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка
за освітньо-професійною програмою Мікро- та наноелектроніка


Навчальний план підготовки бакалавра прийому 2020 року
за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка
за освітньо-професійною програмою Мікро- та наноелектроніка


Curriculum (Bachelor; Master; PhD)
Speciality: 153 Micro- and Nanosystem Engineering
Educational and Professional program: Micro- and Nanoelectronics


Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін
циклу професійної підготовки
для здобувачів ступеня бакалавра
за освітньою програмою «Мікро- та наноелектроніка»
за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка
(вступ 2019 року)